Velkommen til Kubenseminaret 5.3.19

Alle læreplanene i grunnskolen og videregående opplæring skal fornyes, og tas i bruk fra 2020. De gjennomgående fagene skal få nytt innhold, mens innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene blir det noen nye fag, og noen fag slås sammen. Kritisk tenkning og refleksjon vil bli en viktig del av hva elevene skal lære i skolen.

Disse tverrfaglige temaene skal prioriteres i alle fag der det er relevant:

Þ Demokrati og medborgerskap                                                     Program  & Påmelding

Illustrasjon på Fagfornyelsen

Þ Bærekraftig utvikling

Þ Folkehelse og livsmestring

Hvordan skal vi få dette til ?

De som vil hjelpe oss å besvare dette spørsmålet:

Kl. 14:30 Hva er bakgrunnen for valgene av de tverrfaglige temaene?

Ved Einar Ove Standal, Seniorrådgjevar, Seksjon for utdanning og forsking,
Utdanningsforbundet

Kl. 15:00 Seminaret deles i 3 parallelle sesjoner:

Bærekraftig utvikling (i Sentralen) ved Christoffer Ringnes Klyve,
nestleder Framtiden i våre hender

Demokrati og medborgerskap (i Kjettingen) ved Fred Carlo Andersen,
førsteamanuensis, Avdeling for Lærerutdanning, Høgskolen i Østfold

Folkehelse og livsmestring (i auditorium 3210) ved Marie Laupsa,
koordinator for Læringstorget  ved Bjertnes vgs

 

Det legges opp til  spørsmål og diskusjoner i hver av de parallelle sesjonene.

Ordstyrer: Kjell Ove Hauge, Rektor Kuben videregående skole