Engasjerende innlegg på Høstseminaret 2015

Temaet for årets Høstseminar – Skolen som inkluderingsarena med fokus på mangfold, tilhørighet og deltakelse – begeistret både publikum og innledere.

Tusen takk til alle tre innlederne som stilte opp gratis og inspirerte oss i salen med sin forskning og erfaringer. Mange i salen kom også med interessante innspill og spørsmål. Dette skapte en debatt som både interesserte og opplyste.

Elise Farstad Djupedal er universitetslektor ved Program for lærerutdanning ved NTNU. Hun jobber også deltid som lektor på Storm vgs i Trondheim. Hun sier at hennes forskning viser at den norske skolen jobber etter et paradoks. På den ene siden skal vi forhindre frafall, på den andre siden jobber vi etter akademiske kompetansemål som ikke er utformet for å motivere sluttere. Faktisk, mener hun, er disse akademisk utformede kompetansemålene grunnen til at mange slutter.

Elise Farstad Djupedal
Elise snakker ut fra arbeidet med sin masteroppgave som senere er blitt til rapporten De frafalne. Nedvurderingen av praktisk kunnskap i norsk skole. Skolens formålsparagraf må gjenreises og elevene må læres opp til å mestre sine egne liv, mener hun. Dette er formulert slik i Skolens formålsparagraf (opplæringsloven §1-1): “Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og haldningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet.”

Den reelle kampen mot frafall må inneholde følgende tre mål:

– Vi må skaffe oss andre visjoner enn vår blinde tro på kunnskapssamfunnet og OECDs produktivitetsfokus.
– Vi må unngå å individualisere elevenes problemer.
– Skolens formålsparagraf bør omfavnes. Elevene må settes i sentrum. Opplæringsloven sier det allerede.

Faten Mahdi Al-Hussaini fullførte videregående skole i fjor. Hun ble kjent i media da hun i fjor holdt appell mot IS, og jobber nå i JustUnity med forebygging av radikalisering og ekstremisme.

Faten Mahdi Al-HussainiFaten oppfordrer lærerne til å tørre å ta de vanskelige islam-debattene i klasserommet. Hun kjenner mange som ikke følte seg inkludert på skolen, og en grunn til det var at ansatte i skolen ofte var for forsiktige. Elevene fikk ikke drøftet det alle var opptatt av; shia-sunni-problematikken, samt ekstremisme. På denne måten følte mange at de ikke ble tatt på alvor. Det ble heller ikke lagt press på foreldrene for at jentene skulle få være med på leirskole, for eksempel.

Faten mener skolen må ha en tydeligere stemme og tørre å ta opp vanskelig tema.

Ulrik Imtiaz Rolfsen er filmregissør og kjent for mange både i Norge og utlandet. Ulrik forklarte oss på en forståelig måte hvordan klan-kulturen i blant annet Pakistan fører til at mange unge i dag, født i Norge og norske statsborgere, likevel oppdras til å tro at de ikke er norsk. Han er ofte rundt og holder foredrag ved ulike skoler og snakker da mye om at Koranen og Bibelen er bøker vi forholder oss til fordi vi har en tro, men at det i Norge er Norges lover som regulerer hva vi har lov til og ikke.   Ulrik Imtiaz Rolfsen

Ulrik viste til det negative ved at elever ikke er med på arrangementer som for ekspempel leirskole. Han mener leirskole bør være obligatorisk. På leirskole vil elevene knytte nye kontakter og nettverk, som er viktig i Norge. Norge er nettverkskorrupt, sier Ulrik. Se for eksempel hvor vanskelig det er å skaffe seg jobb hvis man er nyutdannet og ikke har et nettverk. Ulrik avsluttet med å si at mye er veldig bra i Norge, og at Faten er et godt eksempel på det.

Temaet for årets Høstseminar – Skolen som inkluderingsarena – viste seg å være et sentralt og viktig tema.

Kubenseminaret 2015

 

 

Invitasjon 16.10.15