KEM-lab i Teknologisenteret

Lørdag 05.09.2015 ble det gjennomført en KEM-lab i Teknologisenteret for klasse 2KEM ved Fagskolen Oslo Akershus. Opplegget var et samarbeid mellom fysikklærer Irfan Sheikh og faglærer Torbjørn W. Engel. Det var forberedt oppgaver til 3 ulike stasjoner, som var deler av anlegget for bioenergi (bioenergimodulen). Studentene gjennomførte opplegget med stor iver, og oppgavene ga dem anledning til å kombinere teori fra fysikken med yrkesrettede problemstillinger. Stasjonene de skulle innom var: «Varmeproduksjon i en oljekjel», «Ekspansjonskar i et varmeanlegg» og «Virkningsgrad i en sirkulasjonspumpe».

Bioenergimodulen er en del av Teknologisenteret som er bygd opp i samarbeid med leverandører (SGP, Grundfos, Ingeniørfirma Paul Schwartz, TA Hydronics, CIM), Norsk Varmeteknisk Forening og Rørentreprenørene Norge. Den består av kjeler og brennere, og kombinerer både tradisjonell fyringsolje og bioolje. Totalt er det montert 4 kjeler av ulik størrelse. Selv om anlegget er ment brukt til opplæring, er det ikke veldig ulikt tilsvarende anlegg ute i bygg. De vanlige komponentene i et varmeanlegg inngår også i dette anlegget.

Oppgavene på «Varmeproduksjon i oljekjel» gikk på å beregne varmeproduksjonen i kjelen, regne dette om til et forventet oljeforbruk, og gjøre seg tanker om hvorfor effekten ut av kjelen kan være annerledes enn brennerens faktiske effekt. Her fikk studentene bruk for begreper fra fysikken som spesifikk varmekapasitet, massetetthet og energiinnhold.

Oppgavene på «Ekspansjonskar i varmeanlegg» gikk ut på å bruke tilstandsligningen fra fysikken på et praktisk problem: Hva er fortrykket i karet? Istedenfor å tappe ut av ekspansjonskaret og måle direkte på luftventilen, skulle studentene tappe ut bare en mindre mengde, og ut fra trykkfall og ekspansjonskarets størrelse beregne fortrykket i karet. Under gjennomføring av denne øvelsen, ble det klart at den omtrentlige metoden lærerne hadde foreskrevet, med noen modifikasjoner kunne gi helt nøyaktige svar. Mer om dette i et annet innlegg.

Til sist, oppgavene på «Virkningsgrad i en sirkulasjonspumpe», gikk på å bruke fysikkens formel for arbeid til å beregne virkningsgrad i sirkulasjonspumpe. Dette lot seg gjøre gjennom å lese av verdier på pumpa ved ulike innstillinger. En av oppgavene gikk også på å sette beregnede virkningsgrader inn i et diagram.

Fra venstre: Tor Arne Jamissen, Kevin Utsi, Felix Orning og John Oddvar Kvakkestad

Studenter i aksjon. Fra venstre: Tor Arne Jamissen, Kevin Utsi, Felix Orning og John Oddvar Kvakkestad.

I evalueringen av opplegget, sa studentene seg meget fornøyd med anleggene i Teknologisenteret, og de var også fornøyd med oppgavene som de fikk å utføre. En av studentene mente også at det var fint å se at teorien kunne brukes i praksis.